Přejít k obsahu

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace

Zkratka st. programu: MAA18 
Délka studia: 3 roky 
Titul: Bc. 
Forma: prezenční
Garantující katedra: KMA

Cílem studia tohoto programu je vybavit studenty dostatečně všestrannými matematickými kompetencemi a umožnit jim orientovat se v základních matematických disciplínách a metodách moderní matematiky.

Forma a délka studia

Studijní program lze studovat v prezenční formě, standardní doba studia je 3 roky.

Absolvent bakalářského program Matematika a její aplikace bude primárně připraven pokračovat ve studiu v navazujících magisterských programech Matematika a její aplikace, Matematika a finanční studia, Učitelství matematiky pro střední školy, ale i v dalších programech FAV nebo jiných vysokých škol.

Obsah studia

Bakalářský program Matematika a její aplikace je určen převážně studentům se zájmem o širší teoretický matematický základ studia, který je uplatnitelný nejen v teoreticky orientovaném matematickém navazujícím magisterském programu (na ZČU či jiné vysoké škole u nás či v zahraničí), ale je velmi vhodný i pro studenty, kteří chtějí v navazujícím studiu profilovat své znalosti hlouběji do aplikačních oblastí (zejména v přírodních a technických vědách). Důraz je kladen na rozvoj tvůrčího myšlení a schopností aplikace. Studenti si osvojí řadu potřebných kompetencí, mezi jinými i schopnost formulovat, analyzovat a matematickými metodami řešit reálné úlohy z přírodovědných, ekonomických a technologických oblastí. Samozřejmostí je zvládnutí vhodných softwarových prostředků, které jsou nezbytně nutné pro praktickou realizaci studovaných matematických metod.
Program je primárně koncipován jako průprava k navazujícímu magisterskému studiu matematiky, ale vzhledem k charakteru prvních ročníků studia na Fakultě aplikovaných věd (propojení teorie s předměty aplikačního charakteru) je absolvent schopen i přímého uplatnění v praxi, zejména při řešení matematicky formulovaných inženýrsko-přírodovědných, ekonomických, medicínských, případně i sociálních problémů.

Studijní plán pro příští akademický rok bude zveřejněn v průběhu dubna na portálu ZČU, v současné době zde naleznete studijní plán pro probíhající akademický rok.

Patička