Přejít k obsahu

Územní plánování

Zkratka st. oboru: UPL
Součást st. programu: SIB
Délka studia: 4 roky
Titul: Bc.
Forma: prezenční
Garantující katedra:KGM

Kontakt: 
Doc. Ing. Václav Čada, CSc.

Cílem studia je získání vzdělání pro navrhování v urbanismu a územním plánování a v souvisejících manažerských činnostech územního plánování, respektive investiční výstavbě.

Absolutorium studia má vytvořit základní předpoklady k tomu, aby absolvent po vykonání potřebné praxe mohl získat specializované autorizace či jiná osvědčení prokazující odbornou způsobilost pro práci v daném oboru nebo na konkrétním pracovišti.

Forma a délka studia

Studijní obor Územní plánování lze studovat v prezenční formě  a standardní doba studia je 4 roky.

Obsah studia

Studijní obor vychází z nutného a poměrně širokého teoretického základu všeobecných technických, přírodovědných a humanitních oborů. Ve specializovaných předmětech je pozornost zaměřena na vlastní projekční tvorbu a na získávání, zpracování a správu územně plánovacích podkladů a dokumentací. Ve studijních plánech je dostatečný prostor věnován výuce v atelieru, zejména pro oblast pořizování územně plánovacích podkladů a dokumentací v kontextu platné legislativy, zařazením a procvičením metod přípravy investičních a developerských projektů, respektive dalších dovedností provázejících investiční výstavbu jako je např. získávání finančních zdrojů pro realizaci projektů z veřejných i privátních finančních zdrojů. Ve studiu má významné místo exkurzní činnost a praxe na odborných pracovištích s cílem propojit studium s praktickými příklady, ukázkami a zkušenostmi.

Kromě předepsaných předmětů má student možnost si zapsat libovolné další předměty z kterékoliv fakulty Západočeské univerzity a věnovat se tak i dalším oborům, které jej zajímají.

Studijní plán pro příští akademický rok bude zveřejněn v průběhu dubna na portálu ZČU, v současné době zde naleznete studijní plán pro probíhající akademický rok.

Uplatnění absolventů

Absolventi se uplatňují v praxi v projekčních a inženýrských organizacích, či v urbanistických ateliérech. Dále pak v subjektech veřejné správy na úrovni státu, krajů a obcí. V neposlední řadě i v rámci společností a institucí zabývajících se investiční výstavbou, rozvojovými projekty a realizací staveb.

Další informace o oboru nalezenete na stránkách: https://kgm.zcu.cz/studijni-programy-a-obory/

Patička