Přejít k obsahu

Výpočetní technika

Zkratka specializace: VT18 
Součást st. programu: IVTB (Informatika a výpočetní technika) 
Délka studia: 3 roky 
Titul: Bc. 
Forma: prezenční
Garantující katedra: KIV

Specializace je určena pro studenty, kteří chtějí získat teoretický základ i praktické znalosti ve výpočetní technice, spojené s dostatečnými znalostmi klíčových témat v oblasti informatiky, jako je algoritmizace a programování, počítačové architektury či práce operačního systému a počítačových sítí. K tomu získají znalosti základů v důležitých aplikačních oblastech, kterými jsou internet věcí (IoT), návrh digitálních systémů či návrh vestavených systémů včetně jejich softwarového vybavení. Důraz je kladen na dlouhodobě platné teoretické znalosti, ale i na osvojení praktických dovedností odpovídajících dané specializaci a porozumění hlavním tendencím současného vývoje v těchto oblastech.

Forma a délka studia

Studijní obor Výpočetní technika svojí strukturou i náplní předmětů odpovídá mezinárodnímu doporučení Computing Curriculum (CC) vydanému profesními společnostmi IEEE a ACM. Studovat jej lze v prezenční formě a standardní doba studia je 3 roky. Na tento obor navazují dvouleté magisterské studijní programy, zejména Inženýrská informatika s oborem Počítačové systémy a sítě a také s obory Informační systémy, Medicínská informatika, Počítačová grafika a Softwarové inženýrství.

Obsah studia

V průběhu studia získají studenti znalosti základních tematických okruhů informatiky, mj. algoritmizace a programování v různých programovacích jazycích, dále elektroniky a také důležitých souvisejících oblastí matematiky. Po absolvování budou mít dostatečně hluboké znalosti a prakticky uplatnitelné dovednosti v těchto oborových oblastech:

  • Návrh digitálních systémů
  • Počítačové architektury
  • Počítačové sítě
  • Organizace výpočetních systémů
  • Internet věcí (IoT)

Při studiu je využívána a prohlubována znalost anglického, případně dalšího světového jazyka. Kromě předepsaných předmětů má student možnost si zapsat libovolné další předměty z kterékoliv fakulty Západočeské univerzity a věnovat se tak i dalším tématům, které jej zajímají.

Studijní plán pro příští akademický rok bude zveřejněn v průběhu dubna na portálu ZČU, v současné době zde naleznete studijní plán pro probíhající akademický rok.

Uplatnění  absolventů

Hlavním cílem je připravit absolventa ke studiu navazujících magisterských studijních programů. Jelikož je však při studiu kladen důraz i na osvojení praktických dovedností, je absolvent zároveň připravován i pro případný přímý vstup do praxe v oboru informačních a komunikačních technologií (ICT). Uplatní se pak ve firmách a organizacích, které se zabývají vývojem, konstrukcí a využitím různých typů hardwarových systémů, včetně jejich programování. Může pracovat buď samostatně, nebo v rámci týmu v oblasti vývoje hardware i software elektronických zařízení, zvládá programování vestavěných počítačů a aplikací v oblasti internetu věcí (IoT).

Patička