Přejít k obsahu

Aplikovaná mechanika

Zkratka studijního oboru: AME
Zkratka studijního programui: AVI
Standardní délka studia: 4 roky
Titul: Ph.D. 
Forma studia: prezenční nebo kombinovaná
Katedra: Katedra mechaniky

Základní informace

Doktorské studium v oboru Aplikovaná mechanika navazuje přímo na magisterské studijní obory garantované katedrou mechaniky FAV. Ke studiu mají předpoklady též absolventi mechanických, fyzikálních, matematických a konstrukčních oborů technicky zaměřených fakult, zajímající se o výzkum a vývoj v oblasti aplikované mechaniky.

Studium je zaměřeno na vědecké bádání a tvůrčí činnost v různých oblastech mechaniky tuhých a poddajných těles a prostředí. Student si prohloubí znalosti zejména v oblasti zkoumání pohybu, deformací, napjatosti, životnosti a predikce porušování staticky, tepelně a dynamicky namáhaných mechanických a biomechanických systémů metodami analytickými, numerickými a experimentálními.

Absolvent doktorského studia získá kvalitní teoretický základ v oboru a specializované znalosti ve třech zaměřeních:

  • Kinematická a dynamická analýza a syntéza mechanických soustav s aplikacemi zejména na rotorové systémy, šroubové stroje, komponenty kolejových vozidel a jaderně-energetických zařízení.
  • Porušování konstrukcí z klasických a kompozitních materiálů se zaměřením na analýzu vlivu materiálových charakteristik a na vývoj metod pro optimalizaci konstrukcí a struktury kompozitů s cílem zvýšit odolnost konstrukcí proti porušení při statickém i dynamickém zatěžování.
  • Mechanika kontinua, mikrostruktur a biomechanika se zaměřením na modelování mechanických a fyzikálních interakcí vícefázových strukturovaných materiálů, tkání živých organismů na buněčné i makroskopické úrovni a vybraných orgánů lidského těla v závislosti na zatížení a fyziologických procesech.

Doktorské studium má akreditovánu formu prezenční a kombinovanou. Absolvent doktorského studijního programu v oboru Aplikovaná mechanika se uplatní zejména ve vývojových a výzkumných pracovištích průmyslových firem, ve veřejných výzkumných institucích (Akademie věd ČR), v akademických pracovištích vysokých škol a v lékařském výzkumu.

Organizace studia

Uchazeč o studium v oboru se přihlašuje do studia na konkrétní rámcové téma disertační práce vypsané katedrou pro příslušný ak. rok a schválené vědeckou radou Fakulty aplikovaných věd. Zúčastní se přijímacího řízení, ve kterém přijímací komise na základě ústní zkoušky z tematických okruhů z matematiky a z mechaniky, průměrného prospěchu studia na vysoké škole, prospěchu u státní závěrečné zkoušky a zhodnocení dalších odborných aktivit (stáží, podílu na řešení projektů, prezentací a publikací dosavadních výsledků své odborné činnosti) doporučí děkanovi fakulty přijetí nebo nepřijetí ke studiu.

Student v souladu s individuálním studijním plánem v první (zpravidla dvouleté) etapě studia složí zkoušky ze tří až čtyř předmětů, jazykovou zkoušku a podá přihlášku ke státní doktorské zkoušce. Jazyková zkouška může být uznána školitelem v případě složení jazykové zkoušky alespoň na úrovni státní jazykové zkoušky z angličtiny (popř. z jiného světového jazyka) či po absolvování minimálně půlroční zahraniční stáže s prokazatelným aktivním používáním angličtiny (popř. jiného světového jazyka). Součástí prokázání jazykových schopností je přednesení alespoň jedné přednášky v angličtině (popř. v jiném světovém jazyce) na mezinárodní vědecké konferenci před podáním přihlášky k obhajobě disertační práce. Plnění individuálního studijního plánu je každoročně zhodnoceno školitelem a oborovou radou.

Státní doktorská zkouška je členěna na dvě části. V první student skládá zkoušky z mechaniky diskrétních systémů, mechaniky kontinua a předmětu užšího zaměření, jehož náplň stanoví oborová rada ve vztahu k tématu disertační práce. V druhé části oponent a zkušební komise zhodnotí písemnou práci ke státní doktorské zkoušce a vyjádření studenta doktorského programu k dalšímu postupu při vypracování disertační práce.

Doktorské studium je zakončeno obhajobou disertační práce před stálou komisí, doplněnou dvěma nebo třemi oponenty. Při obhajobě má student vyčleněno cca 20 min. na prezentaci cílů, obsahu a výsledků disertační práce s využitím audiovizuálních prostředků a má prostor pro zodpovězení připomínek a dotazů oponentů, členů komise a hostů.
Povinností studenta v prezenční formě je pedagogická činnost ve výuce předmětů zajišťovaných školicí katedrou v rozsahu minimálně 2 hod. týdně po dobu dvou semestrů. Povinností všech studentů v prezenční i v kombinované formě je prezentace výsledků své vědecké práce na vědeckých seminářích a konferencích, z nichž alespoň jedna je mezinárodní s prezentací v angličtině, a publikace, z nichž alespoň jedna je v recenzovaném sborníku mezinárodní konference nebo v časopise.

Profil absolventa

Absolvent je schopen samostatně sledovat a v praxi uplatňovat moderní matematické a fyzikální metody modelování a simulace složitých mechanických a biomechanických systémů. Je připraven k tvůrčí technické i vědecké práci.

Patička