Přejít k obsahu

Geomatika

Zkratka studijního oboru: GEM
Zkratka studijního programui: GEM
Standardní délka studia: 4 roky
Titul: Ph.D. 
Forma studia: prezenční nebo kombinovaná
Katedra: Katedra geomatiky

Základní informace

Doktorský studijní program Geomatika, který navazuje na stejnojmenný magisterský studijní program akreditovaný v roce 1995, reaguje na zvyšující se požadavky využívání moderních progresivních metod hromadného sběru dat přímými geodetickými metodami (elektronické tachymetry, kombinované stanice GNSS) či nepřímými metodami jako jsou laserové skenovací systémy (LSS), letecká fotogrammetrie nebo dálkový průzkum Země. S nárůstem množství prvotních dat úměrně roste náročnost procesů jejich zpracování, kde se používají počítačové systémy s náročným úkolem extrahovat z prvotních dat prakticky využitelné a relevantní informace. Kvalita těchto odvozených informací je rozhodujícím ukazatelem pro jejich následnou použitelnost a hodnověrnost, se kterou musí obor Geomatika umět spolehlivě pracovat. Optimalizace procesu plánování sběru, zpracování, ukládání a poskytování dat je závislá na použití vhodných datových modelů. Datové modelování přináší zcela nové možnosti, technologické a metodické změny pro vizualizaci dat v kartografii a geoinformatice. Klasické metody zpracování a distribuce kartografických děl jsou postupně nahrazovány publikováním v digitální podobě a využitím webových technologií.

Absolvent doktorského studijního oboru Geomatika se v závislosti na osobnosti svého školitele profiluje do oblasti matematické a fyzikální geodézie, geodetických základů a družicové navigace, geodynamiky a gravimetrie, geomatiky a geoinformatiky, geoprostorových dat a datového modelování, vizualizace v kartografii a geoinformatice s důrazem na internetové aplikace. Významné je propojení s disciplínami matematické statistiky, numerického modelování, numerických metod, teorie grafů, teoretické informatiky a teorie složitosti, aplikací geometrie a počítačové geometrie. Uplatnění absolventů tohoto doktorského studia je možné v různých odvětvích jak ve státním, tak v soukromém sektoru.

Organizace studia

Studium v doktorského studijním programu Geomatika probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele a je každoročně kontrolováno a sledováno oborovou radou programu. Během studia musí studenti doktorského programu absolvovat minimálně čtyři předměty doktorského programu zakončené zkouškou a absolvovat zahraniční stáž. V rámci studia je nutno složit státní doktorskou zkoušku sestávající se z prezentace a obhajoby tezí budoucí disertační práce. Studium je zakončeno obhajobou disertační práce.

Profil absolventa

Absolventi prokazují pokročilou znalost oboru Geomatika a profilují se v některém z jejich podoborů ve kterém prokazují znalost na nadstandardní úrovni. Jsou schopni samostatně vyhledávat relevantní informace, studovat odbornou literaturu, interpretovat ji a aplikovat na řešení zvoleného tématu z oblasti oboru Geomatiky. Umí provádět samostatnou vědeckou činnost a pracovat ve výzkumu a vývoji v oblasti oboru Geomatika. Profilují se v některém z jejich podoborů, kde dosahují expertních znalostí a dovedností.

Patička