Přejít k obsahu

Informatika a výpočetní technika

Zkratka studijního programui: IVT18D
Standardní délka studia: 4 roky
Titul: Ph.D. 
Forma studia: prezenční nebo kombinovaná
Katedra: Katedra informatiky a výpočetní techniky

Základní informace

Výzkumné oblasti programu informatika a výpočetní technika zahrnují zejména:

 • Metody pro vývoj distribuovaných a zabudovaných výpočetních systémů
  • Metody exaktního popisu specifikované funkce distribuovaného systému s využitím současných a nových abstraktních modelů. Vývoj architektur distribuovaných systémů realizovaných na základě opakovatelně využitelných HW i SW komponent. Jazyky a metody exaktního popisu rozhraní a funkce komponent a metody exaktní specifikace architektury (spojení a komunikace komponent).
  • Distribuovaná a paralelní simulace, aktivní sítě, GRIDy a mobilní výpočetní systémy.
  • Abstraktní modely distribuovaných počítačových systémů určených pro odhady parametrů charakterizujících jejich bezpečnost a spolehlivost. Tvorba složitých distribuovaných systémů, modely podporující jejich dekompozici.
  • Vývoj a porovnání různých metod verifikace návrhu komponent na základě její specifikace. Teoretické aspekty verifikace, možnosti kombinace metod verifikace a zkoumání problému „vzdálenosti" simulačního modelu a reálného systému.
  • Analýza komponentových modelů, jejich využitelnost pro návrh složitých softwarových systémů. Vlastnosti komponent, verifikace získávání znalostí z existujících implementací, verifikace souladu vlastností pro vazby a nahrazování komponent. Modely a nástroje pro vizualizaci složitých softwarových systémů.
 • Inteligentní metody zpracování dat
  • Vývoj modelů a metod pro reprezentaci a získávání znalostí z biomedicínských a biometrických signálů, včetně modelů učících se z již analyzovaných signálových průběhů a uložených v neuroinformatických a biometrických databázích.
  • Vývoj modelů a metod pro reprezentaci a získávání znalostí, včetně modelů učících se z infrastruktury vícejazyčné ontologie sémantického webu. Využití metod porozumění přirozenému jazyku, umělé inteligence, matematických modelů, databází a agentových technologií.
  • Teoretický rozvoj konceptu dezinformace a jeho podrobná analýza. Návrh modelů pro pasivní úlohy – identifikace, měření rizika a rozhodování. Návrh modelů pro aktivní úlohy – řízení a ovlivňování.
 • Metody reprezentace grafické informace
  • Výzkum algoritmů počítačové grafiky a vizualizace dat, metod reprezentace, manipulace a modelování geometrických objektů, aplikace výpočetní geometrie. Návrh nových algoritmů a datových struktur zejména s ohledem na podstatné zvýšení robustnosti a zpracování velkých objemů dat. Výzkum v oblasti virtuální reality a technik interakce člověk-počítač ve virtuálním prostoru, vývoj nových metod vizuální komunikace člověk-počítač.

Organizace studia

Uchazeč o doktorské studium se hlásí prostřednictvím děkanátu FAV na konkrétní rámcové téma vypsané školitelem. Po zaregistrování přihlášky je vyzván k účasti na přijímacím pohovoru, ve kterém přijímací komise zhodnotí jeho předpoklady pro studium (znalosti oboru, dosavadní výsledky studia, práce na projektech, případnou publikační aktivitu a studijní pobyty v zahraničí) a na základě výsledků přijímacího pohovoru komise děkanovi doporučí, zda má být uchazeč ke studiu přijat a ke kterému školiteli. Rozhodnutí oznámí děkan FAV studentovi ve stanoveném termínu.

Po nástupu studia student zpracuje se svým školitelem návrh individuálního studijního plánu, který musí splňovat následující požadavky:
Student musí během prvních tří semestrů studia složit minimálně tři zkoušky z předmětů ze zkoumané oblasti, přičemž alespoň jeden předmět musí být stanoven z nabídky mimo katedru informatiky a výpočetní techniky. Během studia student prozkoumá a analyzuje existující práce (učebnice, výzkumné zprávy, prohlédne konferenční články ve sbornících, vědeckých časopisech a další zdroje). Písemnou práci ke státní doktorské zkoušce obsahující současný stav zkoumané problematiky a návrh vlastních cílů disertace předloží školiteli v první verzi do konce března druhého roku studia. Doporučuje se, aby písemná práce byla zpracována v angličtině.

Kromě odborné činnosti musí doktorand prokázat jazykové schopnosti, jak je uvedeno v odstavci 2.2.2. Dále je veden k tomu, aby v průběhu studia publikoval výsledky své vědecké práce v časopisech anebo na vědeckých konferencích a podle potřeb školicí katedry může být doktorandovi svěřena i pedagogická činnost; zpravidla jde o vedení cvičení nebo semestrálních či bakalářských prací v rozsahu maximálně 2 až 4 hodiny týdně. Student se rovněž aktivně účastní seminářů odborné skupiny a podílí se na dalších vzdělávacích a výzkumných aktivitách katedry.

Splní-li student všechny povinnosti stanovené individuálním studijním plánem, přihlásí se k vykonání státní doktorské zkoušky a odevzdá konečnou verzi písemné práce ke státní doktorské zkoušce, a to nejpozději do konce dubna druhého roku studia. Státní doktorská zkouška se obvykle koná v druhé polovině června. Do té doby student musí mít připraveny minimálně dvě publikace, které jsou alespoň přijaty k publikování. Pokud student splnil některé náležitosti státní doktorské zkoušky před zahájením studia na FAV na jiné instituci, návrh na jejich uznání musí být uveden ve studijním plánu sestaveném na počátku studia.

Po úspěšném vykonání státní doktorské zkoušky student pokračuje ve své vědecké práci, v jejímž rámci zpracovává disertační práci. Kromě toho by student měl publikovat další 2-3 recenzované články na konferencích, doporučováno je uveřejnění alespoň jedné časopisecké publikace. Studium je poté ukončeno odevzdáním písemné disertační práce v angličtině. Konečnou strukturu disertační práce určí školitel.

Doktorské studium je zakončeno obhajobou disertační práce, která musí proběhnout před komisí schválenou vědeckou radou FAV a jmenovanou z předních odborníků z oblasti řešené disertace. Disertační práci posuzují minimálně dva nezávislí oponenti, kteří své posudky zpracují písemně a ve stanoveném čase poskytnou děkanovi a předsedovi komise pro obhajobu disertační práce. V případě úspěšné obhajoby disertační práce pak komise udělí studentovi titul Ph.D.

Profil absolventa

Absolventi uplatní své vzdělání například jako výzkumní a akademičtí pracovníci na univerzitách a ve vědeckých či výzkumných institucích nebo jako vývojoví a řídící pracovníci ve vývojových útvarech IT firem.

Patička