Přejít k obsahu

Kybernetika

Zkratka studijního oboru: KYB
Zkratka studijního programui: AVI
Standardní délka studia: 4 roky
Titul: Ph.D. 
Forma studia: prezenční nebo kombinovaná
Katedra: Katedra kybernetiky

Základní informace

Doktorské studium v oboru Kybernetika navazuje přímo na magisterský studijní obor Kybernetika a řídící technika programu Aplikované vědy a informatika akreditovaného na FAV. Ke studiu tohoto oboru mají předpoklady i absolventi dalších technických a přírodovědných magisterských oborů se zaměřením na informatiku, výpočetní techniku, mechatroniku, aplikovanou matematiku ap. Studium je založeno především na individuální práci studenta. Hlavní náplní je vědecká a výzkumná práce doložená publikační činností. Studijní předměty slouží k rozšíření teoretických poznatků ve vybraných vědních oblastech.

Studium doktorského oboru Kybernetika může být zaměřeno do následujících oblastí:

  • návrh a rozvoj metod identifikace systémů, nelineární filtrace, detekce změn, optimálního rozhodování či řízení a adaptivních systémů zahrnujících adaptivní řízení a adaptivní zpracování signálů,
  • výzkum a vývoj nových metod řízení procesů aplikovatelných v průmyslu se zaměřením na oblast robustního a prediktivního řízení a oblast automatického návrhu a nastavování průmyslových regulátorů,
  • výzkum a vývoj v oblasti řečových technologií, tj. v oblasti počítačové analýzy, syntézy a rozpoznávání řečových signálů a v oblasti návrhu a konstrukce hlasových dialogových systémů včetně rozvoje metod porozumění řeči,
  • rozvoj metod rozhodování s podporou umělé inteligence, integrace znalostních a příznakových přístupů (zejména pro oblast technické a lékařské diagnostiky),
  • modelování, simulaci a řízení energetických distribučních sítí.

Doktorské studium lze studovat v prezenční nebo kombinované formě. Konečným cílem doktorského studia je naučit absolventy metodám vědecké práce. Absolventi doktorského studia v oboru Kybernetika se mohou uplatnit jako vysoce kvalifikovaní odborníci v institucích, které provádějí základní, aplikovaný nebo průmyslový výzkumu (univerzity, Akademie věd, průmyslové podniky, nemocnice ap.) nebo jako specialisté v řízení specializovaných provozů či firem.

Organizace studia

Uchazeč o doktorské studium se hlásí prostřednictvím děkanátu FAV na konkrétní rámcové téma vypsané školitelem. Mezní termín pro podání přihlášky ke studiu je oznámen s předstihem minimálně 1 měsíc děkanátem FAV (viz www.fav.zcu.cz). Uchazeč se podrobí přijímacímu pohovoru, ve kterém přijímací komise zhodnotí jeho předpoklady pro studium (znalosti oboru, dosavadní výsledky studia, práce na projektech, případnou publikační aktivitu a studijní pobyty v zahraničí).Na základě výsledků tohoto přijímacího pohovoru doporučí komise děkanovi, zda má být uchazeč ke studiu přijat a k jakému školiteli.

Standardní doba studia je 4 roky. Ihned po zahájení studia vypracuje student společně se svým školitelem individuální studijní plán. Ten obvykle sestává z povinnosti složit 3 až 5 odborných zkoušek včetně zkoušky z anglického jazyka. Odborné předměty jsou voleny pečlivě, a to z hlediska zamýšleného tématu disertační práce. Vedle povinnosti skládat zkoušky podle schváleného plánu začne student již v první etapě studia po dohodě se školitelem pracovat na problematice své disertační práce. Student je veden k tomu, aby v průběhu studia publikoval výsledky své vědecké práce v časopisech anebo na vědeckých konferencích. Podle potřeb školící katedry může být studentovi svěřena i pedagogická činnost (obvykle jde o vedení cvičení nebo semestrálních či bakalářských prací) v rozsahu maximálně 2 až 4 hodiny týdně.

První fáze studia, ve které se skládají zkoušky z odborných předmětů, má doporučenou délku 2 roky a je zakončena státní doktorskou zkouškou. Součástí státní doktorské zkoušky je obhajoba písemné práce ke st. dokt. zkoušce. V této písemné práci student prokazuje zejména to, že prostudoval dostupné prameny týkající se v širších souvislostech zvoleného tématu disertace a na základě toho je i schopen formulovat disertabilní úkoly, které chce vyřešit.

Doktorské studium je zakončeno obhajobou disertační práce. Ta je obhajována před komisí schválenou vědeckou radou FAV a jmenovanou z předních odborníků z oblasti řešené disertace. Disertační práci posuzují dva nezávislí odborníci. V případě úspěšné obhajoby komise udělí studentovi titul Ph.D.

Profil absolventa

Absolventi mají široký přehled o soudobém stavu vědeckého poznání ve studovaném oboru, jsou vybaveni teoretickými znalostmi i schopnostmi aplikace teorií, koncepcí a metod při řešení problémů jak v oblasti svého vědeckého zaměření, tak i obecných problémů na rozhraní mezi obory. Jsou schopni aplikovat nejnovější poznatky umělé inteligence rozvíjejících se aplikacích systémů inteligentního rozhodování a komunikace, navrhovat a implementovat řídicí systémy pro nejrůznější aplikace s vizualizacemi na počítači, vytvářet matematické modely, identifikovat systémy, provádět simulace a optimalizovat chování systémů v reálných podmínkách. Umějí spolehlivě uplatnit své odborné znalosti a porozumění v rámci oboru Kybernetika profesionálním přístupem s použitím inovativních metod. Jsou schopni provádět komplexní odbornou analýzu technických úloh a problémů. Jsou schopni samostatně vyhledávat důležité informace týkající se zkoumané problematiky, studovat odbornou literaturu, interpretovat ji a aplikovat na řešení úloh z oblasti kybernetiky. Umějí používat znalosti a dovedností alespoň v jednom cizím jazyce.  Uplatní se jako vysoce kvalifikovaní odborníci v institucích, které provádějí základní, aplikovaný nebo průmyslový výzkum (univerzity, Akademie věd, průmyslové podniky, medicínská pracoviště), nebo jako specialisté v řízení specializovaných provozů či firem.

Patička