Přejít k obsahu

Matematika

Zkratka studijního programui: MA18D
Standardní délka studia: 4 roky
Titul: Ph.D. 
Forma studia: prezenční nebo kombinovaná
Katedra: Katedra matematiky

Základní informace

Doktorský studijní program Matematika navazuje na magisterské studijní programy garantované katedrou matematiky FAV a na její vědecké zaměření. Do studijního programu se mohou hlásit absolventi magisterských studijních programů také jiných univerzit, jejichž studium bylo zaměřeno na matematiku a příbuzné obory. Disertační práce jsou směřovány do těchto oblastí:

  • studium kvalitativních vlastností nelineárních diferenciálních rovnic v jednodimenzionálním a vícedimenzionálním případě,
  • formulace nelineárních matematických modelů na časových škálách a jejich analýza, vyšetřování nelineárních úloh na vlastní čísla, zejména s degenerovanými a singulárními operátory,
  • bifurkace řešení nelineárních systémů,
  • efektivní metody algebraické geometrie se silnými aplikačním potenciálem v geometrickém modelování; symbolické manipulace v geometrickém modelování a symbolicko-numerické výpočty,
  • optimalizace volby modelů náhodných veličin v teorii životnosti a regresní analýze,
  • studium vlastností diskrétních struktur (grafy, hypergrafy, matroidy, kódy); zkoumání jejich vzájemných vztahů (barvení, homomorfismy) a existence speciálních podstruktur (cykly, cesty, faktory),
  • studium grafových operátorů, zejména uzávěrového typu a rozvoj souvisejících metod zkoumání vlastností grafových struktur,
  • numerická analýza problémů transportu částic a kontaktních úloh v biomechanice
  • vývoj a analýza metod pro numerické modelování dynamiky tekutin.

Organizace studia

Doktorské studium probíhá v prezenční i kombinované formě. Studenti prezenční formy jsou začleněni do kolektivu katedry a podle zaměření své disertační práce se stávají členy příslušného oddělení. Po dohodě se školitelem a vedením katedry se podílejí na zajištění výuky.
Na počátku studia sestavuje student se svým školitelem individuální studijní plán, který je schvalován a průběžně kontrolován na výročních zasedáních oborové rady. V individuálním plánu jsou uvedeny dílčí zkoušky, které student skládá v první části studia, a rámcové téma disertační práce, kterou musí student předložit k obhajobě v předepsaném termínu.
První část je uzavřena státní doktorskou zkouškou (student podává k této zkoušce přihlášku a odevzdává písemnou práci k SDZ na téma budoucí disertace).
Doktorské studium je završeno obhajobou disertační práce (student podává přihlášku k obhajobě a přikládá veškeré náležitosti předepsané Studijním a zkušebním řádem ZČU). Výše uvedená pravidla se vztahují na studenty kombinovaného studia přiměřeně. Při plnění svých povinností podléhá student svému školiteli, vedoucímu oddělení a vedení katedry.
V rámci prostorových možností katedry je studentovi prezenční formy přiděleno pracovní místo, pracovní doba není pevně stanovena, ale student se pravidelně zodpovídá z plnění svých povinností svým nadřízeným.
Neprodleně po zahájení studia je student povinen kontaktovat vedení katedry.

Profil absolventa

Absolventi prokazují hluboké znalosti pokročilých matematických technik v oblastech nelineárních diferenciálních rovnic, ve zkoumání matematických modelů na časových škálách, ve studiu bifurkací řešení nelineárních systémů, ve vývoji nových metod pro popis tvarově složitých objektů, v optimalizaci volby modelů náhodných veličin v teorii životnosti a regresní analýze, ve studiu vlastností diskrétních struktur a grafových operátorů, v numerických analýzách problémů úloh biomechaniky, či v didaktice matematiky, v oblasti pedagogiky a pedagogické psychologie, v historických a filozofických aspektech matematiky a vzdělávání. Absolventi najdou uplatnění v aplikovaném i základním výzkumu, v řízení analytických skupin a v akademickém prostředí. Absolventi budou schopni tvůrčím způsobem pracovat ve zvolené oblasti ve výzkumných a akademických institucích či na některé katedře matematiky vysoké školy.

Patička