Přejít k obsahu

Navazující magisterské studium - 2019/2020

Magisterské studium navazuje na studium bakalářské a poskytuje 2. stupeň vysokoškolského vzdělání. Délka studia je 2 roky, kromě oboru Stavitelství a programu Územní plánování, kde je délka studia pouze 1,5 roku. Absolvent získá po ukončení titul Ing. nebo Mgr. a najde uplatnění jako expert v daném oboru případně se může věnovat vědě a výzkumu například v doktorském studiu.


Oblast fyzika
- standardní doba studia - 2 roky

Studijní program

Obor

Forma
studia

Aplikované vědy a informatika 

Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství (Ing.) prezenční

Oblast Geomatika

Studijní program

Obor/Specializace

Standardní
doba studia
(roky)

Forma
studia

Geomatika

Obor:

Geomatika (Ing.)

2 prezenční
 kombinovaná
Územní plánování (Ing.)

Specializace:

Informační modelování staveb (Ing.)

Strategické plánování měst a regionů (Ing.)

1,5 prezenční

Oblast Informační technologie 
-
standardní doba studia - 2 roky 

Studijní program

Obor

Forma
studia

Inženýrská informatika

Informační systémy (Ing.) prezenční

Medicínská informatika (Ing.)

prezenční

Počítačová grafika (Ing.) prezenční
Počítačové systémy a sítě (Ing.) prezenční
Softwarové inženýrství (Ing.) prezenční
kombinovaná

Oblast Kybernertika
-
standardní doba studia - 2 roky

Studijní program

Obor

Forma
studia

Aplikované vědy a informatika Kybernetika a řídicí technika (Ing.)

prezenční
kombinovaná

Inženýrská informatika Řídicí a rozhodovací systémy (Ing.) prezenční

Oblast Matematika 
- standardní doba studia - 2 roky,
U programů, reps. oborů zakončených získáním titulu Mgr. možnost složení státní rigorózní zkoušky a získání titulu RNDr.

Studijní program

Poznámka

Forma
studia

Připravované
studijní programy

Matematika a její aplikace (Mgr.) možnost RNDr.

prezenční
Matematika a finanční studia (Ing.) prezenční
Matematika

Obor:

Učitelství matematiky pro střední školy (Mgr.)
možnost RNDr.

prezenční

Učitelství matematiky pro střední školy 
 

Učitelství matematiky pro střední školy (Mgr.)
možnost RNDr.
Nutné zvolit přidružený studijní program druhého aprobačního předmětu prezenční

Příjímací řízení bude otevřeno až od ak. roku 2020/2021

 


Oblast Mechanika 
- standardní doba studia - 2 roky

Studijní program

Obory původního studijního programu
(na tyto obory již nelze podat přihlášku)

Forma
studia

Nově akreditovaný
studijní program
a jeho specializace
(e-přihláška je otevřena pouze pro tyto specializace)

Původní studijní program:
Počítačové modelování v inženýrství

Nově akreditovaný studijní program:
Aplikovaná mechanika (Ing.)

Aplikovaná mechanika (Ing.) prezenční

- Dynamika konstrukcí a mechatronika (Ing.)

- Biomechanika a mechanika moderních materiálů (Ing.)

Výpočty a design konstrukcí (Ing.)

Dynamika konstrukcí a mechatronika (Ing.) prezenční
Výpočty a design (Ing.) prezenční

POZN. v případě získání akreditace nového studijního programu je podaná přihláška na původní obor považována za přihlášku na nový program, viz podmínky přijetí

Akreditace byla udělana v únoru 2019, tzn. přihlášky na obor již nejsou v e-přihlášce dostupné. Přihláška se podává na specializaci nově akreditovaného studijního programu Aplikovaná mechanika.


Oblast Stavitelství 
- standardní doba studia - 1,5 roku

Studijní program

Obor

Forma
studia

Stavební inženýrství Stavitelství (Ing.) prezenční

Patička