Přejít k obsahu

Aplikovaná mechanika - Biomechanika a mechanika moderních materiálů

Zkratka specializace: BMM18n
Zkratka st. programu: AME18n
Profil studijního programu: akademicky zaměřený
Standardní doba studia: 2
Udělovaný akademický titul: Ing.
Forma: pouze prezenční
Garantující katedra: KME

Tato specializace je součástí navazujícího magisterského akademicky zaměřeného studijního programu Aplikovaná mechanika. Představuje moderní komplexní systém disciplín, který spojuje technické a přírodní vědy. Důraz je kladen na matematické modelování složitých mechanických a biomechanických systémů při využití moderních výpočtových metod a robustních algoritmů řešení jako je např. metoda konečných prvků, konečných objemů, metody homogenizace heterogenních prostředí, škálového přístupu modelování atd. Prostor je věnován jak teoretickým postupům matematického modelování, tak i základním experimentálním metodám v modelování procesů v oblasti aplikované mechaniky a biomechaniky. Při modelování problémů je využíván moderní matematický aparát, jako je např. tenzorový počet, parciální diferenciální rovnice a dále jsou aplikovány robustní metody numerického řešení a počítačového modelování problémů. Důraz je kladen na samostatnou tvůrčí činnost studentů v rámci semestrálních prací a předmětů typu projekt.

Forma a délka studia

Studijní program v dané specializaci lze studovat pouze v prezenční formě. Standardní doba studia je 2 roky.

Obsah studia

Absolvent programu Aplikovaná mechaniky získá v dané specializaci hlubší znalosti z matematiky, diskrétní mechaniky a mechaniky kontinua, mechaniky nelineárního a viskoelastického kontinua, modelování heterogenních prostředí a newtonských a nenewtonských kapalin a modelování moderních nekonvenčních materiálů. Dále má možnost získat základy modelování v biomechanice člověka a doplnit si znalosti o lékařskou měřící techniku a modelování procesů v lidském organismu. Rovněž tak získá znalosti z oblasti biomateriálů a materiálové chemie. Široké znalosti získané studiem dávají absolventům mimořádně dobré možnosti uplatnění ve výpočtových laboratořích, v oblastech lékařského výzkumu, v soudním lékařství atd. při počítačovém modelování chování tkání živých organismů či vybraných orgánů a procesů probíhajících v lidském těle. Dále své znalosti využijí při určování mechanických vlastností a při numerickém modelování chování moderních materiálů. Tato oblast výzkumu je vysoce aktuální, rychle se rozvíjející a z tohoto důvodu je potřeba inženýrů schopných komunikovat s lékaři a společně s nimi využívat stále složitější medicínskou techniku s vysokou podporou výpočetní techniky.

Kromě předepsaných předmětů má student možnost si zapsat libovolné další předměty z kterékoliv fakulty Západočeské univerzity. Může se tak věnovat i dalším oborům, které jej zajímají.

Studijní plán pro příští akademický rok bude zveřejněn v průběhu dubna na portálu ZČU, v současné době zde naleznete studijní plán pro probíhající akademický rok.

Patička