Přejít k obsahu

Aplikovaná mechanika - Dynamika konstrukcí a mechatronika

Zkratka specializace: DKM18n
Zkratka st. programu: AME18n
Profil studijního programu: akademicky zaměřený
Standardní doba studia: 2
Udělovaný akademický titul: Ing.
Forma: pouze prezenční
Garantující katedra: KME

Tato specializace je součástí navazujícího akademicky zaměřeného magisterského studijního programu Aplikovaná mechanika. Studium zahrnuje popis dynamického chování a zejména vibrací konstrukcí a strojů s možností toto chování aktivně ovlivňovat pomocí řídicích prvků. Odtud plyne i příslušné zaměření studia jak do oblasti mechaniky, kde je kladen důraz na matematickou teorii kmitání, mechaniku kontinua, statistickou mechaniku, dynamickou syntézu a optimalizaci, tak do oblasti kybernetiky, kde je student obeznámen s teorií řízení, teorií systémů a s oblastí teorie regulace. Důležité postavení ve specializaci Dynamika konstrukcí a mechatronika zaujímá též robotika. Studenti se seznámí nejenom s možnostmi počítačové simulace chování mechanických a mechatronických systémů, ale budou se rovněž zabývat možnostmi získávání informací o systémech pomocí fyzikálních experimentů v laboratořích. Při modelování problémů je využíván moderní matematický aparát, jako je např. tenzorový počet, parciální diferenciální rovnice a dále jsou aplikovány robustní metody numerického řešení a počítačového modelování problémů. Důraz je kladen na samostatnou tvůrčí činnost studentů v rámci semestrálních prací a předmětů typu projekt.

Forma a délka studia

Studijní program v dané specializaci lze studovat pouze v prezenční formě. Standardní doba studia je 2 roky.

Obsah studia

Absolvent programu Aplikovaná mechaniky bude v dané specializaci disponovat znalostmi z oblasti dynamiky kontinua a diskrétních pasivních i aktivně řízených mechanických systémů a dále z teorie životnosti a spolehlivosti. Kromě teoretických znalostí bude znát potřebné numerické metody, výpočtové metody a příslušné algoritmy pro simulaci chování těchto systémů, k jejíž realizaci budou sloužit i nezbytné znalosti programovacích technik a standardního profesionálního softwaru. Pro ověřování nově vyvinutých metod bude absolvent vybaven i potřebnými znalostmi z oblasti experimentální dynamiky a měřicí techniky. Znalosti v uvedených oblastech bude moci uplatnit v základním výzkumu a v celé řadě aplikací, které budou předmětem spolupráce s průmyslovými podniky a s pracovníky jiných vědních oborů, jako je např. kybernetika, energetika a dopravní technika, ve formě nejrůznějších projektů.

Kromě předepsaných předmětů má student možnost si zapsat libovolné další předměty z kterékoliv fakulty Západočeské univerzity. Může se tak věnovat i dalším oborům, které jej zajímají.

Studijní plán pro příští akademický rok bude zveřejněn v průběhu dubna na portálu ZČU, v současné době zde naleznete studijní plán pro probíhající akademický rok.

Patička