Přejít k obsahu

Geomatika

Zkratka st. oboru: GEMn 
Součást st. programu: GEMn 
Délka studia: 2
Titul: Ing.
Forma: prezenční (komb. pouze 1 spec.)
Garantující katedra: KGM

Cílem studia je navázat na základy oboru z předchozího studia, realizovaného jak na FAV v rámci tříletého stupně vzdělávání na bakalářské úrovni, tak i z bakalářského stupně příbuzného oboru na jiné vysoké škole, a prohloubit je studiem na magisterské úrovni. Prohloubení se týká především oblastí geodézie, geografických informačních systémů, databázových systémů, počítačové grafiky a vizualizace dat. Další možné (volitelné) prohloubení je nabízeno se zaměřením na matematickou kartografii a na aplikace geometrie (geometrického modelování).

Studijní plán má modulární strukturu, garance oboru má výrazný fakultní charakter s významným podílem především Katedry informatiky a výpočetní techniky. Dalším výrazným rysem oboru je, že právní předměty oboru zajišťuje v plném rozsahu Fakulta právnická ZČU na stejné úrovni jako pro studenty studijního oboru Právo a právní věda.

Pracovní prostředí pro oddělení geomatiky jako garanta oboru poskytuje Katedra matematiky FAV, která současně zajišťuje výuku všech pokročilých matematických předmětů (diferenciální geometrie, geometrické a počítačové modelování, obyčejné a parciální diferenciální rovnice), včetně podílu na vedení diplomových prací s aplikačním matematickým a geometrickým základem.V novele vyhlášky č. 31/1995 Sb. Českého úřadu zeměměřického a katastrálního je program Geomatika jedním z vyjmenovaných studijních programů, jejichž absolvování je podmínkou pro udělení úředního oprávnění k  ověřování výsledků zeměměřických činností.

Magisterský program Geomatika, obor Geomatika je nabízen ve třech specializacích prezenční formy studia a další specializace je určena pro pracovníky z praxe ve formě kombinovaného studia:

  • Geodézie a geoinformační systémy – student se orientuje na metody moderního sběru a zpracování dat a tvorbu map (především v digitální formě), jako nedílné součásti geografických informačních systémů. Jedná se o tvorbu souboru geoprostorových informací, jejich údržbu a následné užití při budování městských informačních systémů (MIS), projektování a realizaci pozemkových úprav a v dalších projekčních činnostech.
  • Vizualizace geoinformací – student si během studia osvojí jednotlivé etapy vizualizace geoinformací s důrazem na moderní kartografické metody. Jedná se o využívání soudobých technologií pro sběr a zpracování prostorových dat (moderní metody mapování s využitím univerzálních stanic, metody mobilního mapování, LIDAR, GNSS, GIS). Vlastní tvorba vizualizací vychází z tradiční kartografie, včetně kartografie matematické a tematické nebo kartografické reprodukce a polygrafie, ale ve vyšších ročních se zaměřuje na problematiku webové kartografie, 3D kartografii a publikování výsledků pomocí mapových serverů a webových služeb.
  • Katastr nemovitostí a občanské právo – student je na základech znalostí geodézie a kartografie orientován do oblasti právních a technických aspektů katastru nemovitostí. Důraz je kladen na metody tvorby a vedení moderního katastru nemovitostí (KN) jako základní pozemkové evidence státu a využívání KN jako víceúčelového datového zdroje pro tvorbu státních mapových děl a především jako základní vrstvy všech informačních systémů, které vyžadují úroveň podrobnosti pozemkového datového modelu.
  • Geodézie a katastr nemovitostí – specializace je určena především pro pracovníky z praxe s dokončeným bakalářským nebo magisterským vzděláním v oboru geodézie a kartografie, informatiky, výpočetní techniky nebo v příbuzných oblastech, kteří tak mají možnost si rozšířit a doplnit  stávající odborné vzdělání. Studium je zaměřeno na technické aspekty katastru nemovitostí, metody moderního sběru geodat, jejich zpracování, vedení a aktualizaci.

Absolventi magisterského oboru Geomatika se uplatní jako vedoucí pracovníci na katastrálních úřadech a katastrálních pracovištích, v geodetických firmách, ve veřejné správě (v orgánech státní správy a samosprávy, zejména na magistrátních a krajských úřadech pracujících s geoinformačními technologiemi), jako projektanti a řídící pracovníci ve firmách vytvářejících GIS a internetové/webové aplikace a v krizovém managementu.

Studijní plán pro příští akademický rok bude zveřejněn v průběhu dubna na portálu ZČU, v současné době zde naleznete studijní plán pro probíhající akademický rok. Další podrobnosti o programu naleznete na stránkách http://gis.zcu.cz/?page=zajemci

Patička