Přejít k obsahu

Matematika a její aplikace

Zkratka st. programu: MAA18n
Délka studia: 2 roky
Titul: Mgr. (možnost rigorózního řízení titul RNDr.)
Forma: 
   prezenční
Garantující katedra: KMA

Absolventi oboru mají hlubší poznatky v některých z následujících oblastí dle zvolené specializace: matematická analýza a teorie diferenciálních rovnic, diskrétní matematika a teorie grafů, matematické struktury a kódování, numerická matematika a počítačové modelování, matematické metody optimalizace, geometrie a geometrické modelování.

Po absolvování oboru lze pokračovat ve studiu doktorského programu, nebo nalézt uplatnění ve výzkumných, vývojových a konstrukčních odděleních podniků, ale také v podobných pozicích ve státním a veřejném sektoru, konzultantských společnostech apod.

Forma a délka studia

Studium je možné absolvovat v prezenční formě. Standardní doba studia je 2 roky. 

Obsah studia

Studenti se naučí tvůrčím způsobem používat teoretické poznatky z příslušné oblasti a vytvářet a analyzovat matematické modely přírodovědných, technických a společenských procesů, provádět jejich počítačové simulace, navrhovat a realizovat numerické metody jejich řešení.

Studijní plán pro příští akademický rok bude zveřejněn v průběhu dubna na portálu ZČU, v současné době zde naleznete studijní plán pro probíhající akademický rok.

Patička