Přejít k obsahu

Učitelství matematiky pro střední školy

Zkratka st. programu: UMSŠ18n 
Délka studia: 2
Titul: Mgr. (možnost RNDr.)
Forma: prezenční
Garantující katedra: KMA

Navazující magisterský studijní program Učitelství matematiky pro střední školy je koncipován tak, aby absolventi získali patřičné odborné kompetence, které jsou nezbytné k tomu, aby mohli na kvalitní odborné úrovni a s potřebnými metodickými a didaktickými znalostmi pracovat jako středoškolští učitelé matematiky a druhého oboru. Absolventi jsou rovněž plnohodnotně připraveni k působení na vyšších odborných školách. Svůj profil si navíc mohou během studia posílit vhodnou volbou doplňujících odborných předmětů a tím dosáhnout větší kompatibility se specializacemi magisterského studijního programu Matematika a její aplikace.

Studenti si osvojí komplexní znalost a porozumění pokročilých matematických teorií a odpovídajících vědeckých metod, a to s ohledem na moderní pojetí výuky středoškolské matematiky. Jsou způsobilí ve formulování, analýze, řešení a diskusi problémů, jež se objevují v odborné matematice, a následně jsou schopni tyto reálné problémy formou vhodných zjednodušení převést do výukového procesu. Tytéž znalosti prokazují i ve svém druhém aprobačním předmětu a navíc umějí nacházet mezipředmětové vztahy a souvislosti, a to nejen v rámci své aprobace.

Forma a délka studia

Studium je nabízeno v prezenční formě. Pro studenty, kteří by jinak měli zájem o kombinovanou/distanční formu studia (obzvláště pro učitele z praxe, kteří si doplňují či rozšiřují kvalifikaci), nabízíme možnost domluvit si individuální plnění studijních povinností v rámci prezenční formy. Standardní doba studia je 2 roky. Absolvent oboru získá titul Mgr. a po složení rigorózní zkoušky a obhájení rigorózní práce má možnost získat titul RNDr. 

Možnosti a obsah studia

Studijní plán je tvořen bloky předmětů z oblasti matematiky a její didaktiky, druhého předmětu a jeho didaktiky, blokem předmětů z oblasti pedagogiky, psychologie a obecné didaktiky a dále předměty pedagogické praxe. Vzhledem k přírodovědně-technickému charakteru fakulty aplikovaných věd je důraz rovněž kladen na to, aby absolvent byl učitelem, který dokáže žákům zpřístupnit matematiku v širším kontextu jejích aplikací a který používá moderní principy komunikace vědy.

Téma diplomové práce je voleno z oblasti matematiky či její didaktiky.

Pro tvorbu studijních plánů byl zvolen asymetrický model sdruženého studia skládající se z hlavního studijního programu (matematika, její didaktika a oborová praxe, pedagogicko-psychologický modul a souvislá praxe, jazykový modul a diplomový modul) a přidruženého studijního programu (modul druhého aprobačního předmětu, tedy odborné a didaktické předměty a oborová praxe). Z tohoto důvodu je nutné si již při podání přihlášky zvolit jeden přidružený studijní program.

Nezávisle na volbě přidruženého studijního programu jsou všichni studenti hlavního studijního programu Učitelství matematiky pro střední školy studenty Fakulty aplikovaných věd ZČU.

Celkový studijní plán (v součtu 120 kreditů) vznikne kombinací studijního plánu hlavního studijního programu a studijního plánu jednoho přidruženého studijního programu. Aktuální studijní plány lze nalézt na portálu ZČU (na následující akademický rok vždy od dubna).

Hlavní studijní program:
Učitelství matematiky pro střední školy (Fakulta aplikovaných věd ZČU) – studijní plán

Přidružený studijní program:
Učitelství fyziky pro střední školy (Fakulta aplikovaných věd ZČU) – studijní plán
Učitelství biologie pro střední školy (Fakulta pedagogická ZČU) – studijní plán
Učitelství geografie pro střední školy (Fakulta pedagogická ZČU) – studijní plán
Učitelství chemie pro střední školy (Fakulta pedagogická ZČU) – studijní plán

Návaznost na další typy studijních programů a podmínky přijetí

Magisterský studijní program Učitelství matematiky pro střední školy přímo navazuje na bakalářské studium matematiky se zaměřením na vzdělávání, kde již studenti dle své volby absolvují vybrané předměty pedagogicko-psychologické a didaktické a rovněž i praxi. U studentů z jiných bakalářských studijních programů je požadováno, aby prokázali splnění těchto kompetencí na úrovni výše uvedeného typu bakalářských programů, ať už formou výběrových předmětů během bakalářského studia (kontrolou výpisu absolvovaných předmětů Diploma Supplement) , např. absolvováním vhodného programu celoživotního vzdělávání v rozsahu kurzu Doplňující modul pedagogicko-psychologický a praxe nabízeného ZČU pro absolventy neučitelsky orientovaných studijních programů, viz https://www.pc.fpe.zcu.cz/?p=2610.

Vstupní předpoklady z odborných (aprobačních) předmětů na úrovni bakalářského studia jsou ověřovány formou přijímací zkoušky a při následném ústním pohovoru. V rámci ústního pohovoru je rovněž ověřována i motivace k výkonu učitelského povolání.

Podrobné informace týkající se přijímací zkoušky lze nalézt ZDE.

Patička