Přejít k obsahu

Aplikovaná mechanika - Výpočty a design konstrukcí

Zkratka specializace: VDK18n
Zkratka st. programu: AME18n
Profil studijního programu: akademicky zaměřený
Standardní doba studia: 2
Udělovaný akademický titul: Ing.
Forma: pouze prezenční
Garantující katedra: KME

Tato specializace je součástí navazujícího akademicky zaměřeného magisterského studijního programu Aplikovaná mechanika. Specializace je zaměřena na oblast technických výpočtů s prvky designu, přičemž při návrzích a optimalizacích konstrukcí budou využívány moderní numerické výpočtové metody, jako je metoda konečných prvků, metoda konečných objemů nebo metoda hraničních prvků. Důraz při návrhu konstrukcí je kladen jak na statické, tak dynamické výpočty a dimenzování z hlediska mezních stavů. Prostor je věnován rovněž výpočtům s využitím moderních materiálů, jako jsou např. kompozitní materiály. Pozornost je věnována také konstrukci strojů a metodám konstruování pomocí výpočetní techniky. Při modelování problémů je využíván moderní matematický aparát, jako je např. tenzorový počet nebo parciální diferenciální rovnice a dále jsou aplikovány robustní metody numerického řešení a počítačového modelování problémů. Důraz je kladen na samostatnou tvůrčí činnost studentů v rámci semestrálních prací a předmětů typu projekt.

Forma a délka studia

Studijní program v dané specializaci lze studovat pouze v prezenční formě. Standardní doba studia je 2 roky.

Obsah studia

Absolvent programu Aplikovaná mechaniky získá v dané specializaci ucelené magisterské vzdělání v oblasti aplikované mechaniky s důrazem na výpočty a design konstrukcí. Absolvent bude disponovat znalostmi zejména z oblastí mechaniky kontinua, nekonvenčních materiálů a dynamiky mechanismů, dále bude obeznámen se základními i složitějšími postupy konstrukce strojů a zařízení a s postupy konstruování součástí pomocí CAD systémů. Konečně se seznámí se zásadami optimalizace při navrhování součástí a konstrukcí s ohledem na design. Absolvent se naučí využívat moderní výpočtové, konstrukční a designové softwary. Při modelování problémů je využíván moderní matematický aparát, jako je např. tenzorový počet nebo parciální diferenciální rovnice a dále jsou aplikovány robustní metody numerického řešení a počítačového modelování problémů. Důraz je kladen na samostatnou tvůrčí činnost studentů v rámci semestrálních prací a předmětů typu projekt. Absolvent najde uplatnění jak ve výpočtových, tak konstrukčních odděleních průmyslových firem.

Kromě předepsaných předmětů má student možnost si zapsat libovolné další předměty z kterékoliv fakulty Západočeské univerzity. Může se tak věnovat i dalším oborům, které jej zajímají.

Studijní plán pro příští akademický rok bude zveřejněn v průběhu dubna na portálu ZČU, v současné době zde naleznete studijní plán pro probíhající akademický rok.

Patička