Přejít k obsahu

Řídicí a rozhodovací systémy

Zkratka st. oboru: ŘRS
Součást st. programu: ININ 
Délka studia: 2  roky 
Titul: Ing. 
Forma: 
   prezenční 
Garantující katedra: KKY

Studijní obor „Řídicí a rozhodovací systémy" je cílen zejména na ty absolventy bakalářských oborů, kteří během studia prokázali dostatečné schopnosti a mají zájem pokračovat v navazujícím studiu, a to v oboru, který je zaměřen na širší využití poznatků z oblasti řídicích a rozhodovacích systémů. Absolventi nacházejí uplatnění jak ve standardní inženýrské praxi, tak i v oblasti výzkumu a vývoje.

Charakteristickým rysem nového studijního oboru je využívání informace pro rozhodování a řízení. Cílem je uskutečňovat toto rozhodování a řízení bez přímé účasti člověka, tedy je zajišťovat automaticky. Student je cílevědomě veden k systémovému přístupu řešení problémů. Tento přístup mu dovoluje provádět dekompozice i složitých technických i netechnických procesů, uskutečňovat jejich identifikaci a navrhovat jejich automatické řízení, monitorování a diagnostiku. Studijní obor Řídicí a rozhodovací systémy poskytne studentům vedle studia předmětů teoretického základu i zevrubnou průpravu v oborových předmětech z oblasti automatického řízení, automatizace řídicích a rozhodovacích procesů a hlubší poznatky z oblasti bouřlivě se rozvíjejících disciplín inteligentního rozhodování a komunikace. Systémy automatického rozhodování a řízení nacházejí široké uplatnění v technické i společenské praxi, v průmyslu, v lékařství, ekonomii i při posilování bezpečnosti státu a ochraně obyvatel před terorismem a kriminalitou.

Forma a délka studia

Obor „Řídicí a rozhodovací systémy" lze studovat pouze v prezenční formě, standardní doba studia jsou 2 roky

Obsah studia

Studijní plán pro příští akademický rok bude zveřejněn v průběhu dubna na portálu ZČU, v současné době zde naleznete studijní plán pro probíhající akademický rok.

Kromě předepsaných předmětů má student možnost si zapsat libovolné další předměty z kterékoliv fakulty Západočeské univerzity a věnovat se tak i dalším oborům, které jej zajímají.

Uplatnění

Absolvent získá teoretické znalosti i praktické zkušenosti v oblastech:

  • Návrh a praktické využití metod inteligentní komunikace člověka se strojem (počítačem) Jedná se o metody počítačového vidění, počítačového slyšení a mluvení, inteligentního rozhodování, strojového myšlení apod., které nacházejí široké uplatnění zejména při automatizaci složitých procesů.
  • Modelování, identifikace a návrh řídicích systémů Jedná se o základy klasické a moderní teorie řízení, metody návrhu a implementace počítačových řídicích systémů a jejich aplikace. Tyto metody nacházejí velmi široké uplatnění nejen v tradičních průmyslových odvětvích, ale i v moderních oborech jako např. robotika, mechatronika, nanotechnologie, biologie a v mnoha dalších.
  • Návrh a nasazení moderních bezpečnostních a monitorovacích systémů v oblasti bezpečnosti a ochrany informací Absolvent bude mimo jiné seznámen i se základními přístupy biometrické identifikace osob a automatizací monitorovacích služeb, které využívají vizuálních a zvukových dat.

Patička