Přejít k obsahu

Učitelství matematiky pro střední školy

Zkratka st. oboru: USŠ
Součást st. programu: MAN
Délka studia: 2
Titul: Mgr. (možnost RNDr.)
Forma: prezenční
Garantující katedra: KMA

Navazující magisterský studijní obor Učitelství matematiky pro střední školy je koncipován tak, aby absolventi získali patřičné odborné kompetence, které jsou nezbytné k tomu, aby mohli na kvalitní odborné úrovni a s potřebnými metodickými a didaktickými znalostmi pracovat jako středoškolští učitelé matematiky a druhého oboru. Absolventi jsou rovněž plnohodnotně připraveni k působení na vyšších odborných školách. Svůj profil si navíc mohou během studia posílit vhodnou volbou doplňujících odborných předmětů a tím dosáhnout větší kompatibility se specializacemi magisterského studijního oboru Matematika.

Forma a délka studia

Studium je nabízeno v prezenční formě. Pro studenty, kteří by jinak měli zájem o kombinovanou/distanční formu studia (obzvláště pro učitele z praxe, kteří si rozšiřují kvalifikaci), nabízíme možnost domluvit si individuální plnění studijních povinností v rámci prezenční formy. Standardní doba studia je 2 roky. Absolvent oboru získá titul Mgr. a po složení rigorózní zkoušky a obhájení rigorózní práce má možnost získat titul RNDr. 

Obsah studia

Studijní plán je tvořen bloky předmětů z oblasti matematiky a její didaktiky, druhého předmětu a jeho didaktiky, blokem předmětů z oblasti pedagogiky, psychologie a obecné didaktiky a dále předměty pedagogické praxe. Vzhledem k přírodovědně-technickému charakteru fakulty aplikovaných věd je důraz rovněž kladen na to, aby absolvent byl učitelem, který dokáže žákům zpřístupnit matematiku v širším kontextu jejích aplikací a který používá moderní principy komunikace vědy.

Studijní obor je aktuálně nabízen ve dvou specializacích, jejichž absolvováním se získá plnohodnotná kvalifikace středoškolského učitele v dané předmětové kombinaci:

  • Matematika - Fyzika (Ma - Fy)

  • Matematika - Informatika (Ma - Inf)

Studenti si osvojí komplexní znalost a porozumění pokročilých matematických teorií a odpovídajících vědeckých metod, a to s ohledem na moderní pojetí výuky středoškolské matematiky. Jsou způsobilí ve formulování, analýze, řešení a diskusi problémů, jež se objevují v odborné matematice, a následně jsou schopni tyto reálné problémy formou vhodných zjednodušení převést do výukového procesu. Tytéž znalosti prokazují i ve svém druhém aprobačním předmětu a navíc umějí nacházet mezipředmětové vztahy a souvislosti, a to nejen v rámci své aprobace.

Studijní plán pro příští akademický rok bude zveřejněn v průběhu dubna na portálu ZČU, v současné době zde naleznete studijní plán pro probíhající akademický rok.

Patička