Přejít k obsahu

Aplikovaná mechanika

Zkratka st. programu: PMI
Zkratka st. oboru: AME
Délka studia: 2
Titul: Ing.
Forma: pouze prezenční
Garantující katedra: KME

Studijní obor je součástí studijního programu Počítačové modelování v inženýrství. Představuje moderní komplexní systém disciplín, který spojuje technické a přírodní vědy. Důraz je kladen na matematické modelování složitých mechanických a biomechanických systémů při využití moderních výpočtových metod a robustních algoritmů řešení jako je např. metoda konečných prvků, konečných objemů, metody homogenizace heterogenních prostředí, škálového přístupu modelování atd. Prostor je věnován jak teoretickým postupům matematického modelování, tak i základním experimentálním metodám v modelování procesů v oblasti aplikované mechaniky. Při modelování problémů je využíván moderní matematický aparát jako je např. tenzorový počet, parciální diferenciální rovnice a dále jsou aplikovány robustní metody numerického řešení a počítačového modelování problémů. Důraz je kladen na samostatnou tvůrčí činnost studentů v rámci semestrálních prací a předmětů typu projekt.

Forma a délka studia

Obor lze studovat pouze v prezenční formě. Standardní doba studia je 2 roky.

Obsah studia

Absolvent oboru získá hlubší znalosti z matematiky, diskrétní mechaniky a mechaniky kontinua, mechaniky nelineárního a viskoelastického kontinua, modelování heterogenních prostředí a newtonských a nenewtonských kapalin. Dále může získat základy modelování v biomechanice člověka a může si doplnit biokybernetiku, lékařskou elektroniku a modelování procesů v lidském organismu. Rovněž tak získá znalosti z oblasti technických ap¬likací informatiky, počítačových sítí a paralelního programování, z oblasti biomateriálů a materiálové chemie. Široké znalosti získané studiem dávají absolventům mimořádně dobré možnosti uplatnění ve výpočtových laboratořích, ve vývoji a výzkumu řady odvětví technického i netechnického charakteru, v oblastech lékařského vý¬zkumu, v soudním lékařství atd. Absolventi se mohou zejména uplatnit v oblasti počítačového modelování a počítačové simulace aplikované mechaniky, např. modelování v biomechanice . Tyto oblasti výzkumu se v současné době velmi rychle rozvíjejí a budou potřebovat inženýry schopné komunikovat s lékaři a společně s nimi využívat stále složitější medicínskou techniku s vysokou podporou výpočetní techniky.

Kromě předepsaných předmětů má student možnost si zapsat libovolné další předměty z kterékoliv fakulty Západočeské univerzity. Může se tak věnovat i dalším oborům, které jej zajímají.

Studijní plán pro příští akademický rok bude zveřejněn v průběhu dubna na portálu ZČU, v současné době zde naleznete studijní plán pro probíhající akademický rok.

Patička