Přejít k obsahu

Dynamika konstrukcí a mechatronika

Zkratka st. programu: PMI
Zkratka st. oboru: DKM
Délka studia: 2
Titul: Ing.
Forma: pouze prezenční
Garantující katedra: KME

Studijní obor je součástí studijního programu Počítačové modelování v inženýrství. Obor zahrnuje studium dynamického chování a zejména vibrací konstrukcí a strojů s možností toto chování aktivně ovlivňovat pomocí řídicích prvků. Z toho plyne i příslušná skladba předmětů z oblasti jak mechaniky (Matematická teorie kmitání, Mechanika kontinua, Statistická mechanika atd.), tak z oblasti kybernetiky (Teorie řízení, Teorie systémů apod.). Zásadní postavení v uvedeném oboru zaujímá též robotika, se kterou se vážou předměty Vázané mechanické systémy a výše jmenované předměty z oblasti teorie regulace. Studijní obor zahrnuje nejen předměty umožňující počítačové simulace chování mechanických a mechatronických systémů, ale i předměty zabývající se získáváním informací pomocí fyzikálních experimentů v laboratořích, např. Experimentální mechanika a Teorie měření.

Forma a délka studia

Obor lze studovat pouze v prezenční formě. Standardní doba studia je 2 roky.

Obsah studia

Absolventi tohoto oboru budou disponovat znalostmi z oblasti dynamiky kontinua a diskrétních pasivních i aktivně řízených mechanických systémů a dále z teorie životnosti a spolehlivosti. Kromě teoretických znalostí budou znát potřebné numerické metody, výpočtové metody a příslušné algoritmy pro simulaci chování těchto systémů, k jejíž realizaci budou sloužit i nezbytné znalosti programovacích technik a standardního profesionálního softwaru. Pro ověřování nově vyvinutých metod budou absolventi vybaveni i potřebnými znalostmi z oblasti experimentální dynamiky a měřicí techniky. Znalosti v uvedených oblastech budou moci uplatnit v základním výzkumu a v celé řadě aplikací, které budou předmětem spolupráce s průmyslovými podniky a s pracovníky jiných vědních oborů, např. kybernetiky, energetiky a dopravní techniky, ve formě nejrůznějších projektů.

Kromě předepsaných předmětů má student možnost si zapsat libovolné další předměty z kterékoliv fakulty Západočeské univerzity. Může se tak věnovat i dalším oborům, které jej zajímají.

Studijní plán pro příští akademický rok bude zveřejněn v průběhu dubna na portálu ZČU, v současné době zde naleznete studijní plán pro probíhající akademický rok.

Patička