Přejít k obsahu

Výpočty a design

Zkratka st. programu: PMI
Zkratka st. oboru: VD
Délka studia: 2
Titul: Ing.
Forma: pouze prezenční
Garantující katedra: KME

Studijní obor je součástí studijního programu Počítačové modelování v inženýrství. Obor propojuje technické výpočty s prvky designu. V oblasti technických výpočtů je kladen důraz na využívání moderních výpočtových metod, jako je metoda konečných prvků a metoda hraničních prvků. Důraz je kladen jak na statické, tak dynamické výpočty a dimenzování z hlediska mezních stavů. Prostor je věnován rovněž moderním materiálům, např. kompozitním materiálům, kde je vysoký poměr tuhosti vůči hmotnosti. Pozornost je věnována také konstruování pomocí počítače. V neposlední řadě obor obsahuje předměty zaměřené do oblasti designu. Důraz je kladen na samostatnou práci studentů v rámci projektů.

Forma a délka studia

Obor lze studovat pouze v prezenční formě. Standardní doba studia je 2 roky.

Obsah studia

Absolventi tohoto oboru získají ucelené magisterské vzdělání v oblasti aplikované mechaniky, konstrukce a designu. Absolvují předměty mechaniky, zejména dynamiku mechanismů a konstrukcí a mechaniku nekonvenčních materiálů. Dále absolvují předměty z oblasti konstrukce strojů a zařízení a konstruování složitějších součástí pomocí CAD systémů. Konečně se seznámí se zásadami navrhování součástí a konstrukcí s ohledem na design. Absolvent tohoto oboru se naučí využívat moderní výpočtové metody a konstrukční a designové programové balíky. Vzhledem k tomu, že je kladen důraz na samostatnou práci studentů, naučí se  rozvíjet svoji kreativitu. Absolvent oboru Výpočty a design najde uplatnění jak ve výpočtových, tak konstrukčních odděleních průmyslových firem.

Kromě předepsaných předmětů má student možnost si zapsat libovolné další předměty z kterékoliv fakulty Západočeské univerzity. Může se tak věnovat i dalším oborům, které jej zajímají.

Studijní plán pro příští akademický rok bude zveřejněn v průběhu dubna na portálu ZČU, v současné době zde naleznete studijní plán pro probíhající akademický rok.

Patička