Přejít k obsahu

Obecné otázky matematiky

Zkratka studijního oboru: OOM
Zkratka studijního programui: MA
Standardní délka studia: 4 roky
Titul: Ph.D. 
Forma studia: prezenční nebo kombinovaná
Katedra: Katedra matematiky

Základní informace

Doktorský studijní obor, který se uskutečňuje ve spolupráci s katedrou matematiky Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a s Fakultou pedagogickou ZČU v Plzni, zvyšuje kvalifikaci absolventů v matematice a podle jejich zaměření i v dalších oblastech jako je didaktika matematiky, pedagogika, psychologie, historie matematiky nebo filozofie matematiky. Cílem oboru je příprava absolventů, kteří budou tvůrčím způsobem schopni pracovat na vysokých nebo středních školách, popř. budou připraveni odkrývat, analyzovat a řešit problémy související se vzděláváním v matematice ve výzkumných, popř. i jiných institucích.

Každý absolvent si podstatně prohloubí své znalosti v některé matematické disciplíně. Dále má možnost zabývat se buď problematikou školské matematiky, nebo i nadále pracovat v oblasti matematiky samotné. V prvním případě se bude v širším rámci zabývat školskou matematikou tak, aby mohl v příslušné oblasti tvůrčím způsobem pracovat na některé katedře matematiky vysoké školy při přípravě budoucích učitelů či tvořivým způsobem vyučovat matematiku na škole střední. Bude se orientovat v nových směrech v oblasti pedagogiky a pedagogické psychologie, v didaktice matematiky, školské vzdělávací politice, filozofických aspektech přírodních věd a vzdělávání. Absolvent bude schopen řešit odborné problémy v teorii i praxi vzdělávání v matematice, bude schopen zavádět nové vzdělávací postupy, kriticky je hodnotit, vytvářet modely matematického vzdělávání nebo podílet se na rozvoji teorie vyučování matematice jako vědecké disciplíně. Ve druhém případě budou jeho znalosti z matematiky, popř. příbuzných disciplín na takové úrovni, aby mohl tvůrčím způsobem pracovat ve zvolené oblasti na některé katedře matematiky vysoké školy, akademickém či výzkumném ústavu. Každý absolvent si osvojí schopnosti plánovat samostatnou tvůrčí činnost, zpracovávat projekty, formulovat cíle takových projektů a hledat teoretické a experimentální metody k jejich řešení a bude schopen pracovat v mezinárodních týmech.

Organizace studia

Čtyřleté studium doktorského studijního oboru Obecné otázky matematiky probíhá v prezenční i kombinované formě. Studenti prezenční formy jsou začleněni do kolektivu katedry a podle zaměření své disertační práce se stávají členy příslušného oddělení. Po dohodě se školitelem a vedením katedry se podílejí na zajištění výuky.

Na počátku studia sestavuje student se svým školitelem individuální studijní plán, který je schvalován a průběžně kontrolován na výročních zasedáních oborové rady. V individuálním plánu jsou uvedeny dílčí zkoušky, které student skládá v první části studia, a rámcové téma disertační práce, kterou musí student předložit k obhajobě v předepsaném termínu.

První část je uzavřena státní doktorskou zkouškou (student podává k této zkoušce přihlášku a odevzdává písemnou práci k SDZ na téma budoucí disertace).

Doktorské studium je završeno obhajobou disertační práce (student podává přihlášku k obhajobě a přikládá veškeré náležitosti předepsané Studijním a zkušebním řádem ZČU). Výše uvedená pravidla se vztahují na studenty kombinovaného studia přiměřeně. Při plnění svých povinností student podléhá svému školiteli, vedoucímu oddělení a vedení katedry.

V rámci prostorových možností katedry je studentovi prezenční formy přiděleno pracovní místo, pracovní doba není pevně stanovena, ale student se pravidelně zodpovídá z plnění svých povinností svým nadřízeným.

Neprodleně po zahájení studia je student povinen kontaktovat vedení katedry.

Profil absolventa

Absolventi prokazují hluboké znalosti pokročilých matematických technik v oblastech nelineárních diferenciálních rovnic, ve zkoumání matematických modelů na časových škálách, ve studiu bifurkací řešení nelineárních systémů, ve vývoji nových metod pro popis tvarově složitých objektů, v optimalizaci volby modelů náhodných veličin v teorii životnosti a regresní analýze, ve studiu vlastností diskrétních struktur a grafových operátorů, v numerických analýzách problémů úloh biomechaniky, či v didaktice matematiky, v oblasti pedagogiky a pedagogické psychologie, v historických a filozofických aspektech matematiky a vzdělávání. Absolventi najdou uplatnění v aplikovaném i základním výzkumu, v řízení analytických skupin a v akademickém prostředí. Absolventi budou schopni tvůrčím způsobem pracovat ve zvolené oblasti ve výzkumných a akademických institucích či na některé katedře matematiky vysoké školy.  Absolventi získají znalostipro přípravu budoucích učitelů, jak tvořivým způsobem vyučovat matematiku na škole střední. Uplatní se ve školských sekcích státní správy a samosprávy či v soukromých firmách orientovaných na problematiku vzdělávání.

Patička