Přejít k obsahu

Stipendia

Stipendium přidělované studentům doktorských studijních programů

Studenti doktorských studijních programů FAV mají možnost pobírat doktorské stipendium, pokud splňují následující předpoklady:

  • jsou studenty prezenční formy studia
  • není překročena standardní doba studia (tzn. 4 roky, doba přerušení se do této doby nepočítá)

O vyplácení stipendia je potřeba projevit zájem (obvykle při podání přihlášky ke studiu v DSP), zaškrtnutím příslušného políčka na přihlášce. V jiném případě zasláním dopisu s žádostí děkanovi FAV.

Pokud je stipendium přiděleno, je vypláceno celý akademický rok včetně prázdnin, tzn. 12 měsíců, a jeho výše se řídí následujícími pravidly (viz Dodatek č.3 pro příslušný akademický rok vyhlášky 9D/2017 zveřejněné na úřední desce FAV):

  • 9000 Kč - v 1. ročníku
  • 10500 Kč - od 2. ročníku až do doby složení státní doktorské zkoušky (SDZ)
  • 13500 Kč - po složení SDZ do uplynutí standardní doby studia v prezenční formě studia

Ubytovací stipendium

Ubytovací stipendium je určeno pro všechny studenty prezenční formy studia bez ohledu na stupeň studia a řídí se pravidly uvedenými v části stipendium v oddíle studium , kde je uveden i seznam rozhodnutí o přidělení tohoto stipendia.

Mimořádné stipendium

Mimořádné stipendium mohou pobírat studenti DSP po celou dobu prezenční formy studia (tzn. i v případě prodloužení prezenční doby studia, kdy už není možné pobírat doktorské stipendium). Stipendium mohou pobírat studenti, kteří se zapojí do výuky nebo do projektů řešených na FAV nebo ZČU.

Sociální stipendium

Informace o sociálním stipendiu jsou společné pro všechny stupně studia. Více se dozvíte v části studium - stipendium

Patička