Přejít k obsahu

Publikační činnost

Přehled publikační činnosti je uveden ve výročních zprávách na úřední desce FAV.

Níže je k dispozici on-line výpis z databáze publikační činnosti v jednotlivých letech (Pozn. vzhledem k většímu počtu publikačních výsledků může trvat zobrazení výpisu déle).Numerical investigation of dynamics of rotor with fluid-induced instability

Citace:
SMOLÍK, L., RENDL, J. Numerical investigation of dynamics of rotor with fluid-induced instability. In Applied Mechanics 2017 Conference Proceedings. Brno, Czech republic: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i., 2017. s. 109-112. ISBN: 978-80-87434-08-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Numerical investigation of dynamics of rotor with fluid-induced instability
Rok vydání: 2017
Místo konání: Brno, Czech republic
Název zdroje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.
Autoři: Ing. Luboš Smolík , Jan Rendl
Abstrakt CZ: V článku jsou představeny a diskutovány možnosti identifikace nestability rotoru vlivem olejového filmu. Představené koncepty pracují s odezvou v časové oblasti. Analyzován je rotor podepřený nelineárními kluznými ložisky konečné délky. Hydrodynamické síly v ložiscích jsou popsány Reynoldsovou rovnicí a matematické modely rotoru jsou odvozeny pomocí metody konečných prvků a multi-body přístupu.
Abstrakt EN: This article introduces and discusses some concepts for identification of the fluid-induced instability of rotor supported by non-linear fluid-film journal bearings of a finite length. All these concepts can be used for an analysis in the time domain. Hydrodynamic forces in the bearings are described by the Reynolds Equation and the rotor is modelled employing flexible multi-body dynamics approaches and FEM-based methods for rotordynamics.
Klíčová slova

Zpět

Patička